آرتروز پس از عمل ستون فقرات

یکی از علل شایع کمر دردهای پس از جراحی کمر، وقوع آرتروز در مفاصل بین مهره ای (facet joint ) ستون فقرات است. در عملهای جراحی باز ممکن است قسمتی از مهره ها یا دیسک بین مهره ای از بدن خارج شود یا حتی ممکن است جهت ثبات ستون فقرات جراح مبادرت به گذاشتن پیچ یا فیکساتورهای فلزی در مهره ها نماید.

انجام این دستکاریها ستون فقرات را مستعد وقوع آرتروز در مفاصل بین مهره ای مینماید. این آسیب در مفاصلی ایجاد میشود که در

Read more